Protokoll från Höstmötet

Höstmöte Östra Göinge Golfklubb 2018-11-08
Lokal, Snapphaneskolans matsal, Knislinge
Närvarande 36 medlemmar enl. upprättad röstlängd.

§1. Mötets öppnande.
Klubbens ordförande Henry Gustavsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Fastställande av röstlängd för mötet.
”Närvarolista” skrevs på av samtliga närvarande, 36 st. Mötet godkände listan som röstlängd för mötet.

§3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Mötet har annonserats under Föreningsnytt i tidningarna Kristianstadsbladet och
Norra Skåne, meddelats på klubbens hemsida, anslagits i klubbhuset samt e-post till
medlemmarna. Höstmötet ansåg att mötet utlysts på ett behörigt sätt.

§4. Fastställande av föredragningslista.
Föreslagen föredragningslista godkändes och fastslogs.

§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Henry Gustavsson och Christina Persson valdes till ordförande respektive sekreterare för mötet

§6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare,
Per Johansson valdes att tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet
Per är tillika rösträknare.

§7. Information från Styrelsen
Klubbens ordf. Henry gick i sin information från Styrelsen tillbaka till 2017 för att påminna om det som ligger till grund för vad som utförts 2018.
2017 genomfördes banomläggningen, hål 14 blev hål 1. Driving ranchen fick nya mattor, avståndsflaggor och bollar. Hålen 9 och 10 byggdes om vilket ledde till att 2018 slöts en överenskommelse med grannarna. Vidare 2017 fick klubben alkoholtillstånd för öl och vin vilket 2018 utökades till att gälla även starksprit. 8 st. golfbilar inköptes 2017 varav 2 st. sålts till medlemmar 2018.

Ekonomi: Resultatet vände 2017 och blev 700 tkr bättre än 2016. Budget för 2018 är 200 tkr och det beräknas att det blir så. Målet är att egna kapitalet är plus.
En datorcrash på våren ledde till att ett intensivt arbete genomförts på kanslisidan.

Banan 2018: Fram till maj månad var greenerna bra, uppfattades t.o.m. som mycket bra. Men så kom torkan och banan fick mycket stryk. Vädret och kanske i viss mån vi själva är skuld till försämringen. Det jobbas i höst med att få greenerna i fint skick
Igen, genom att strikt följa skötselplanen och att lappa och laga kala fläckar och s.k. ”dollarspots”.

Sponsorarbetet har överträffat budget. 500 tkr i pengar och flera tjänster bl.a. glasdörren till restaurangen, vatten och el till nya stugorna.

Medlemsantalet är 353 st. varav 21 passiva, 44 Gröna kortare och 31 st. Greenfeemedlemmar.

Juniorträningen har förbättrats.

Events Företagsgolf och Sport café (fotbolls VM) har fallit väl ut under året.

Greenfeeintäkterna: 500 tkr är budget och verkligheten 400 tkr.

Maskinparken äger vi nu, tidigare leasade klubben av Simeon.

Restaurang är en ambitionen att vi ska ha nästa år, dock under andra former.

Till Frivillig-arbetarna på alla områden inom klubben framförde Henry ett stort tack.

§8. Fastställande av årsavgifter för 2019
2018 införs Friskvårdbidrag för Golf av den anledningen delas årsavgiften i en medlems- och en spelavgift.
Senior medlem
400 kr medlemsavgift
4000 kr spelavgift
Greenfeemedlem
400 kr medlemsavgift
495 kr spelavgift
Inkl. en greenfeecheck värde 400 kr
Full greenfee erläggs vid spel
Greenfeepaket med 10 greenfeecheckar 2500 kr
Junior medlem
15- 25 år
400 kr medlemsavgift
1500 kr spelavgift
Junior 11-14 år
400 kr medlemsavgift
595 kr spelavgift
Junior 0-10 år
400 kr medlemsavgift
200 kr spelavgift
Provmedlem
1 år och 1 gång
400 kr medlemsavgift
2800 kr Spelavgift
Gäller för spelare som påbörjade grönt kort föregående säsong eller för spelare som inte varit medlem i Östra Göinge GK de senaste tre åren
Passiv medlem
300 kr.
Mötet antog styrelsens förslag.

§9. Övriga frågor
Spelrätternas vara eller inte vara skall utredas till nästa års Stämma.

§10. Mötet avslutas
Ordförande tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.